Jdi na zákon.

Jdi na přílohu 2

 

Příloha 1

Činnosti podléhající hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci České a Slovenské Federativní Republiky

 

1 Zemědělství a lesní hospodářství

 

1.1 Velkokapacitní objekty pro živočišnou výrobu včetně deponií odpadů.

1.2 Velkokapacitní objekty pro skladování zemědělských produktů.

1.3 Meliorační zásahy (odvodnění, závlahy, protierozní ochrana půd, pozemkové úpravy, lesnicko-technické meliorace).

1.4 Zásahy do krajiny, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti a ve struktuře a funkci ekosystémů.

 

2 Potravinářský průmysl

 

2.1 Pivovary a sladovny.

2.2 Jatka a masokombináty.

2.3 Škrobárny.

2.4 Cukrovary.

2.5 Mrazírenské závody.

2.6 Lihovary.

2.7 Tukový průmysl a výroba saponátových výrobků.

2.8 Výroba mléčných produktů.

2.9 Konzervárenské závody.

 

3 Těžební průmysl

 

3.1 Hlubinná a povrchová těžba uhlí a lignitu.

3.2 Těžba ropy a zemního plynu.

3.3 Těžba rašeliny.

3.4 Těžba a úpravy uranové rudy, odvaly a odkaliště včetně rekultivace.

3.5 Těžba, získávání a obohacování kovových rud.

3.6 Těžba živičných břidlic.

3.7 Těžba průmyslových nerostů.

3.8 Povrchová průmyslová zařízení pro úpravu a zpracování uhlí, zemního plynu, živičných břidlic a průmyslových nerostů.

3.9 Rafinerie surové ropy, včetně závodů na regeneraci upotřebených minerálních olejů a zařízení pro tepelné a chemické zpracování uhlí.

 

4 Energetický průmysl

 

4.1 Elektrárny a ostatní zařízení spalující fosilní palivo.

4.2 Další průmyslová zařízení na výrobu elektřiny, páry a horké vody.

4.3 Jaderné elektrárny a jiná zařízení s jadernými reaktory.

4.4 Zařízení na konverzi, obohacování a výrobu jaderného paliva.

4.5 Mezisklady vyhořelého jaderného paliva.

4.6 Zpracování a konečné uložení vysoce aktivních radioaktivních odpadů.

4.7 Zpracování a uložení nízko a středně aktivních odpadů z provozu a vyřazování jaderných elektráren a využívání radionuklidů.

4.8 Plynovody, parovody a horkovody a jejich zařízení (čerpací a výměníkové stanice), transmise elektrické energie nadzemním vedením.

4.9 Dálkové ropovody, produktovody a plynovody, včetně příslušných provozních zařízení.

4.10 Povrchové sklady zemního plynu.

4.11 Podzemní sklady hořlavých plynů, ropy, produktů z ropy a chemikálií.

4.12 Briketárny, koksovny.

4.13 Hydroelektrárny.

 

5 Kovoprůmysl

 

5.1 Železárny a ocelárny, včetně sléváren, kováren a válcoven.

5.2 Závody barevné metalurgie.

5.3 Povrchová úprava kovů.

5.4 Výroba a montáž motorových vozidel, vagónů a cisteren.

5.5 Loděnice.

5.6 Zařízení pro stavbu a opravy letadel.

 

6 Dřevařský a papírenský průmysl

 

6.1 Impregnace dřeva při použití toxických chemikálií.

6.2 Výroba dřevovláknitých desek a překližek.

6.3 Výroba celulózy a papíru.

6.4 Výroba nábytku.

 

7 Další odvětví

 

7.1 Zpracování azbestu a výrobků z azbestu.

7.2 Textilní úpravny, barvírny.

7.3 Koželužny.

7.4 Sklářské provozy.

7.5 Chemický a farmaceutický průmysl.

7.6 Použití nebo regenerace chlorovaných uhlovodíků.

7.7 Výroba a skladování jedů, pesticidů, kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev, laků a chemikálií.

7.8 Skladování, zpracování, zneškodňování a ukládání nebezpečných odpadů.

7.9 Dálková přeprava radioaktivních a nebezpečných odpadů.

7.10 Skladování ropy a výrobků z ropy.

7.11 Cementárny a vápenky.

7.12 Polygrafické provozy.

 

8 Infrastruktura

 

8.1 Odběry podzemních vod.

8.2 Čistírny odpadních vod a kanalizace.

8.3 Odkaliště a kalová pole.

8.4 Zařízení pro nakládání s komunálním odpadem.

8.5 Kafilérie, veterinární asanační ústavy.

8.6 Přehrady a vodní nádrže s výškou hráze nad 3 metry nad základovou spárou nebo s celkovým objemem zásobního prostoru nad 0,5 miliónu m3.

8.7 Úpravy vodních toků.

8.8 Výstavba a rekonstrukce dálnic a silnic.

8.9 Železnice.

8.10 Lanové dráhy.

8.11 Vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu.

8.12 Letiště.

8.13 Obchodní komplexy nad 3000 m2 zastavěné plochy.

8.14 Kempinky nad 200 ubytovacích míst.

8.15 Stavby a činnosti, jejichž vlivy by se dotkly zájmů chráněných podle zvláštních předpisů.

 

Jdi na zákon.

 

Příloha 2

Obsah dokumentace a hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí v rámci České a Slovenské Federativní Republiky

 

I. Popis plánování činnosti a její cíle.

II. Popis vhodných a zdůvodněných variant řešení záměru, včetně variant referenčních (varianta bez činnosti, aktivní nulová varianta) a varianty ekologicky optimálního řešení záměru a jejich vzájemné porovnání.

III.Popis životního prostředí pravděpodobně významně ovlivněného navrženým záměrem (navrženými variantami).

A.Základní charakteristiky (ovzduší, voda, půda, geologická situace, geomorfologická charakteristika, klimatické faktory, fauna, flóra, ekosystémy).

B.Ostatní charakteristiky (způsob využívání krajiny, území s mimořádnou civilizační zátěží, území se zvláštním ochranným režimem, významné krajinné prvky, prvky systému ekologické stability, architektonické a historické památky, archeologická naleziště, materiální hodnoty, soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací).

IV. Popis předkládaných vlivů záměru (navržených variant) na prostředí a odhad jejich významnosti (nejen předpokládané přímé vlivy, ale i nepřímé, sekundární, kumulativní, synergické, nejen krátkodobé a dočasné, ale i dlouhodobé a permanentní vlivy).

A.Vlivy na obyvatelstvo (zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky).

B.Vlivy na ekosystémy, na jejich složky a funkce (geologické, geomorfologické a hydrogeologické podmínky, klimatické poměry, hydrologie, flóra, fauna, procesy, významné krajinné prvky, ekologická stabilita).

C.Vlivy na antropogenní systémy, jejich složky a vazby (stavby, památky a jiné významné lidské výtvory, kulturní hodnoty nehmotné povahy - etnické a místní tradice apod.).

D.Vlivy na strukturu a funkci využívání území (včetně vlivu na estetické kvality krajinného prostoru).

E.Velkoplošné vlivy záměru v krajině - hodnocení ekologické únosnosti území, vhodnost lokalizace jednotlivých variant z hlediska ekologické únosnosti území, současný a potenciální výsledný stav ekologické únosnosti území (souhrnné působení všech prostorových jevů a faktorů).

V. Popis opatření navržených k prevenci, eliminaci, minimalizaci, případně kompenzaci vlivů navržených variant záměru na prostředí. Územně - plánovací opatření. Technická opatření (např. zachycování a ukládání znečišťujících látek, recyklace odpadů, záchranný průzkum archeologických nalezišť, opatření pro ochranu kulturních památek, jiná opatření).

 

Jdi na zákon.

Jdi na přílohu 1.