Jdi na zákon.

Jdi na přílohu 4

 

Příloha 3

Záměry podléhající mezistátnímu projednání z hlediska vlivů na životní prostředí

 

1 Rafinerie surové ropy (s výjimkou závodů vyrábějících ze surové ropy pouze mazadla) a zařízení pro zplynování a spalování uhlí a bitumenových břidlic o kapacitě 500 tun a více za den.

 

2 Tepelné elektrárny a ostatní zařízení ke spalování zařazené do kategorie velkých zdrojů znečišťování ovzduší podle zvláštních předpisů [§ 3 písm. a) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)].

 

3 Jaderné elektrárny a jiná zařízení s jadernými reaktory (s výjimkou výzkumných zařízení pro výrobu a konverzi jaderného paliva a jaderných palivových surovin, jejichž maximální kapacita nepřesahuje 1 kWh stálého tepelného zatížení).

 

4 Zařízení určená pro výrobu nebo obohacování jaderného paliva, přepracování radioaktivního jaderného paliva nebo shromažďování, uskladňování a zpracování jaderného odpadu.

 

5 Zařízení pro primární výrobu litiny a oceli a výrobu neželezných kovů o kapacitě nad 30 000 tun ročně.

 

6 Zařízení pro získávání, zpracování a přepracování azbestu a výrobků z azbestu; pro roční produkci azbestocementových výrobků přesahující 20 000 tun; pro třecí materiály s roční produkcí přesahující 50 tun; pro jiné druhy použití azbestu přesahující 200 tun za rok.

 

7 Komplexní chemická zařízení, kde dvou nebo více spojených chemických nebo fyzikálních procesů je využíváno pro výrobu olefinů z ropných výrobků, kyseliny sírové, kyseliny dusičné, kyseliny fluorovodíkové, chloridů nebo fluoridů.

 

8 Silnice I. třídy, dálnice, celostátní dráhy a letiště s hlavní rozjezdovou a přistávací drahou o délce více než 2 100 metrů.

 

9 Dálkové ropovody s potrubím o světlosti nad 500 milimetrů a plynovody o světlosti nad 300 milimetrů.

 

10 Zařízení pro zneškodňování toxických a nebezpečných odpadů, podzemní uložiště a povrchové skládky toxických a nebezpečných odpadů.

 

11 Přehrady a vodní nádrže s výškou hráze více než 10 metrů nad základovou spárou nebo s celkovým objemem nádržního prostoru nad 10 miliónů m3.

 

12 Zařízení pro odběr podzemních vod v případě, kdy roční objem odebrané vody se rovná nebo přesahuje 10 miliónů m3.

 

 

13 Výroba celulózy a papíru v množství 200 tun za den nebo více při sušení na vzduchu.

 

14 Vnitrozemské vodní cesty a přístavy pro vnitrozemskou plavbu, umožňující plavbu lodí s výtlakem vyšším než 1 350 tun.

 

15 Dobývání, úprava a zušlechťování in situ rud, magnezitu a všech druhů uhlí o kapacitě nad 100 000 tun za rok.

 

16 Velkosklady pro ukládání ropy (nad 200 000 metrů kubických), výrobků z ropy (nad 50 000 metrů kubických) a chemikálií (nad 2 000 tun).

 

17 Změny ve využití území spojené s velkoplošným kácením lesů nad 5 ha.

 

Jdi na zákon.

 

Příloha 4

Obsah dokumentace o hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí podléhající mezinárodnímu projednání

 

Informace, které mají být zahrnuty do dokumentace o hodnocení vlivu na životní prostředí, musí obsahovat minimálně:

a) popis plánované činnosti a její cíle;

b) v případě nutnosti popis rozumných alternativ (např. geografického nebo technologického charakteru) plánované činnosti včetně varianty odstoupení od této činnosti;

c) popis těch prvků životního prostředí, které pravděpodobně nebudou podstatně dotčeny plánovanou činností nebo jejími alternativními variantami;

d) popis možných druhů vlivu plánované činnosti a jejích alternativních variant na životní prostředí a hodnocení jejich velikostí;

e) popis opatření pro minimalizaci rozměrů škodlivého působení na životní prostředí;

f) uvedení konkrétních metod prognózování a výchozích tezí, na nichž jsou založeny, a také odpovídajících použitých údajů o životním prostředí;

g) vytyčení nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které byly zjištěny při přípravě požadovaných informací;

h) v případě nutnosti krátký obsah programu monitorování a řízení a všech plánů postprojektové analýzy;

i) resumé netechnického charakteru v případě nutnosti s použitím vizuálních prostředků prezentace materiálu (mapy, grafy atd.).

 

Plánované druhy činností, které mohou mít značně škodlivý vliv, přesahující státní hranice, se posuzují na základě jednoho nebo několika níže uvedených kritérií:

a) Rozměry: Plánované druhy činností, jejichž rozměry jsou pro daný typ činnosti nadměrné;

b) Oblast: Plánované druhy činností, které se realizují ve zvláště citlivých nebo z ekologického hlediska důležitých oblastech nebo v jejich bezprostřední blízkosti (např. silně podmáčené půdy, definované Ramsarskou konvencí, národní parky, chráněné přírodní oblasti, oblasti zvláště vědecky zajímavé nebo archeologické, kulturní nebo historické památky); dále plánované druhy činností v oblastech, v nichž charakteristiky plánované hospodářské činnosti mohou mít značný vliv na obyvatelstvo;

c) Důsledky:Plánované druhy činností, které mají zvláště složitý a potenciálně škodlivý vliv, včetně všech druhů vlivů, které mají závažné následky pro obyvatele a významné druhy flóry, fauny a organismů, ohrožují současné nebo možné využití dotčené oblasti a vyvolávají vznik zatížení přesahujícího úroveň stability prostředí k současnému vlivu.

 

S tímto cílem jsou posuzovány plánované druhy činnosti prováděné v bezprostřední blízkosti mezinárodních hranic, i druhy plánované činnosti prováděné ve vzdálenějších oblastech, které mohou mít značný vliv přesahující státní hranice ve velké vzdálenosti od místa provádění hospodářské činnosti.

 

Jdi na zákon.

Jdi na přílohu 3